عملیات حرارتی (ایجینگ)

عملیات ایجینگ در کوره مخصوص جهت ایجاد سختی یکنواخت در سطح پروفیل انجام می گیرد. در این قسمت پروفیلهایی که بعد از استرج در سایزهای مختلف برش کاری شده اند جهت مقاوم تر کردن و بالا بردن سختی به داخل کوره انتقال می یابند و پس از اتمام با دستگاهی به نام (وبستر) راکول، سختی پروفیل اندازه گیری می شود تا سختی مورد تایید کنترل کیفی قرار گیرد.